The Strawberry Finns Коледен концерт

 Анджелика:

Плакат на "The Strawberry Finns" Коледен концерт

Овтарям Вратата. Аз съм тази, която държи скиптъра, разбърквам картите на Времето, целувам нощта, държа под езика си тайната на раждането. Скорецът ми е най-добър приятел. И разтапям всевечния сняг. Вълшебен Кос: Пея, от устата ми се носи древната песен на Вселената. Онази песен, която кара водата да тече, цветята да разцъфват, слънцето да се усмихва. Под крилото ми тупти сърцето на света. Доближи се, страннико, и послушай песента ми, но не забравяй, заслушаш ли се твърде дълго, ще се вкамениш. Добрият Язовец Мален: Нима тук, насред игликите, теменужките и минзухарите е имало някога лято? Нима някога слънчевите лъчи са се надпреварвали едни с други, докато всичко не се окъпе в бяло? Ето защо нося със себе си обещанието за пролет. Разгърни го, помириши го, разроши го. Ще бъде. Древният Шаман: Оттук до онова, което наричаме край, но е всъщност началото на Галактиката, сред хладни блещукащи съзвездия, черни дупки, комети, планети, метеорити, ние дишаме, ние пулсираме в ритъма на Едно. Но Едно е и много. И Едно е всичко и всичко е едно. Ние сме The Strawberry Finns. Ние правим музикална импровизация. Или импровизацията прави нас. Ела да ни чуеш. 22 Декември 20:30 Ателие Пластелин Ул. Цар Симеон 48 Вход: 15 лв.

"Как да не бъдеш себе си/How not to be yourself", пърформанс

 Бразилска вечер на "Радар София" в Ателие "Пластелин"

Плакат на "Как да не бъдеш себе си/How not to be yourself", пърформанс


(for English scroll down)
Саунд дизайнерът Фредерико Сантяго и актрисата Джулия Портес пристигат у нас от Бразилия, за да разработят кратък пърформанс в Ателие Пластелин, който ще бъде представен официално на 21 декември от 19.30 ч.
Ще последва разговор с тях, а след това заповядайте на по чаша тропически коктейл с кашаса и бразилска музика.
Двамата творци са победители в програмата Take Care на арт резиденция “Радар София” - платформата, осигурила резиденции на повече от 20 световни артисти в столицата ни за последните 5 години, помагайки за интеркултурния обмен в областта на театъра и драматургията. Събитието в Ателие Пластелин ще бъде и част от честванията по случай 5-годишнината на “Радар София”.
Фредерико Сантяго и Джулия Портес са мултидисциплинарни артисти, чиято самостоятелна и съвместна работа изследва границите между пърформанс, класическа драматургия, звук и видео изкуство. Тяхното творчество разглежда теми като имиграция, деколониалност, културно присвояване, езикови бариери, норми на поведение, властови отношения между половете и чувството за не-принадлежност.
В проекта за звук и тяло, както го наричат, двамата ще разкажат човешка история на перформативен език, в която ще провокират зрителя да се замисли какво трябва да жертваш, за да преминеш една граница? Какви са границите на чувствителност към тревогите и към границите на другите?
“Как да не бъдеш себе си”
или
Какво бихте взели в чантата си, ако трябва да си тръгнете?
„Как да не бъдеш себе си“ се състои от две фигури, от двете страни на интервю за виза. От едната страна има южноамериканска имигрантка, която се опитва да получи виза, а от другата страна служител, който отговаря за оценката на нейните документи и поведение. Чрез тази среща представлението разглежда въпроси като деколониалност, културни стереотипи и властови отношения във и между половете.
Фредерико Сантяго е бразилски звуков артист, саундтрак композитор и музикален продуцент. Магистър по музикална композиция от Федералния университет на щата Рио де Жанейро, той изследва творческия потенциал на звуковата пространственост в електроакустичната музика, създава и албум с акустични композиции. Работи като саунд дизайнер и саундтрак композитор за аудио постпродукции за кино, телевизия и реклама. Участвал е в игрални филми, сериали и телевизионни програми. Освен това е работил като инструменталист и музикален продуцент за артисти от бразилската музикална сцена като Estômago, Nitú, Alan Bernardes, Coconomã, Tuny и Lukash.
Джулия Портес е актриса, драматург и сценарист. Тя има бакалавърска степен по сценични изкуства и е публикувала първия си роман „The Sky in the Middle of the Face“ (издател на NAU), издаден в Рио де Жанейро, Сао Пауло и Берлин. Тя е част от Creation Collective на Brecha, където развива филма „Ние вече не сме сладки" и спектакъла „Това се отнася за теб". Тя се изявява на различни сцени, включително FLUL - университет в Лисабон - и театралния фестивал в Рио, където печели наградите за най-добра актриса и най-добър текст. Тя е номинирана за най-добра поддържаща актриса на Международния филмов фестивал на киното в Ница с късометражния филм S.I.N.A.I.S. Като актриса и драматург участва и в пиесите „Това нещо, което не знаем какво е, но подозираме“ и „Щастливи мъртви“ ". Създава сценарий за сериал на Netflix в сътрудничество с Даниел Фильо. Джулия Портес води семинари и курсове по творческо писане.

(offnews.bg/kultura) статия за събитието
---
Sound designer Frederico Santiago and actress Julia Portes are coming to our country from Brazil to develop a short performance at Atelier Plastelin, which will be officially presented on 21 December at 7.30 pm.
A talk with them will follow, and afterwards please come and enjoy a tropical cocktail with cachaça and Brazilian music.
The two artists are winners of Radar Sofia's "Take Care" residency programme, the platform that has provided residencies for more than 20 international artists in our capital city over the past 5 years, helping to foster intercultural exchange in theatre and dramaturgy. The event at Atelier Plastelin will also be part of Radar Sofia's 5th anniversary celebrations.
Frederico Santiago and Julia Portes are multidisciplinary artists whose solo and collaborative work explores the boundaries between performance, classical dramaturgy, sound and video art. Their work explores themes such as immigration, decoloniality, cultural appropriation, language barriers, norms of behaviour, gender power relations and the feeling of non-belonging.
In the sound and body project, as they call it, the two will tell a human story in performative language, in which they will provoke the viewer to think about what do you have to sacrifice to cross a border? What are the limits of sensitivity to the concerns and boundaries of others?
What would you take in your bag if you had to leave?
"How to not be yourself" consists of two performers staging a visa meeting. On one side there’s a South American immigrant woman who is trying to get a visa and, on the other side, an officer who is in charge of evaluating her documents and behavior. Through this encounter, the performance address issues such as decoloniality, cultural stereotyping and power relations between genders.
Frederico Santiago is a Brazilian sound artist, soundtrack composer and music producer. With a Masters degree in Music Composition from the Federal University of the State of Rio de Janeiro, he explores the creative potential of sonic spatiality in electroacoustic music, and has created an album of acoustic compositions. He works as a sound designer and soundtrack composer for audio post-productions for film, television and advertising. He has participated in feature films, series and television programs. He has also worked as an instrumentalist and music producer for artists from the Brazilian music scene such as Estômago, Nitú, Alan Bernardes, Coconomã, Tuny and Lukash.
Julia Portes is an actress, playwright and screenwriter. She has a BA in Performing Arts and has published her first novel, The Sky in the Middle of the Face (NAU Publishing), published in Rio de Janeiro, São Paulo and Berlin. She is part of Brecha's Creation Collective, where she developed the film "We're Not Sweet Anymore" and the show "It's About You". She has performed on various stages, including FLUL - University of Lisbon - and the Rio Theatre Festival, where she won the awards for Best Actress and Best Text. She was nominated for Best Supporting Actress at the Nice International Film Festival with the short film S.I.N.A.I.S. As an actress and playwright, she has also starred in the plays "That Thing We Don't Know What It Is But Suspect" and "Happy Dead". She is creating a script for a Netflix series in collaboration with Daniel Filho. Julia Portes teaches creative writing workshops and courses.
The project is supported by the @National Culture Fund of Bulgaria and the Programme for the Recovery and Development of Private Cultural Organisations 2022-2023.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на @Национален фонд “Култура” и Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации 2022-2023 г.
Вижте по-малко

Състояние

 изложба на Янко Велков- Янец

Плакат на изложбата на Янко Велков- Янец


18-22.12.2023


Художникът,

Янко Велков работи в областта на живописта и графиката от 25 години. Неговите произведения са изпълнени с онази особена експресивна  вътрешна енергия поддържаща душата в будно състояние  Същевременно, живописните фигури се открояват с една овладяна нежност и остават тръпнещо недовършени в своята цялост. Сякаш копнежа за живот е вплетен в контрастните цветови решения взимани от художника със звучене на импулс получен от дълбините на търсещото му съзнание. Всички тези картини, неумолимо сякаш жадуват да поемат своя път. Да бъдат споделен мост между зрителите и нежната чувствителност на автора. И все пак независимо от безкомпромисното навлизане на собствената електронна медия е почти задължително живото присъствие сред този нежен и същевременно експресивен свят на художника Янко Велков. Пожелавам на всички щастливи консуматори на изкуството незабравимо преживяване с творчеството на този загадъчен и по своему мистичен художник. Приятно гледане

От Янец де Гомейро

/куратор и критик/


Откриването е на 18 декември от 19 часа в Ателие Пластелин