Agentur Schwimmer, Germany.

Agentur Schwimmer, Germany.    24 - 30 юни 2014
Resume
The Schwimmer photographic agency, launched in autumn 2013, is currently being developed. It will show and it will distribute works by visual artists in the field of photojournalism, promoting a simple approach in a complex world: what is there behind the façades?  What makes our daily reality working?
Founded and edited by Sven Eggers, Sibylle Hofter and Malgorzata Plywacka; the agency has local redactions at Berlin, Sofia, and Shanghai (from May 6th). This autumn will open a new one at Heilbronn in cooperation with a local newspaper.

Concept
City Desk Sofia is an Agentur Schwimmer project which aims to create a collaborative portrait of Sofia’s society and its inner workings without atomizing topics through “objectivity” but backing them with the official evidence: the hard facts which determine the volatility of the private (or group) activities.
This objective is achieved through the work of photographers (professionals or not) who are interested in the subject and aim to develop the image as a freestanding piece but also to give it a place in a larger flux or dialogue of images; developing visual languages which are beyond our daily experience.
Our contemporary reality is over-fed by trillions of data-records usually named "images". But what are those images? Along the cleavages of the genres, the photographic image is currently decomposed to certain schemes according-to and simultaneously-with specific image economies. Even photo-art tends to decrease in schemes and formal discussion in order to withdraw from core involvement with the subjects shown. Thus, the project’s approach is the unrestrained enthusiasm to get to know more about the community’s mechanics: to uncover the supply chains of society.


---bg---
Агенция Швимер, Германия
Резюме, кратко био
Фотографска агенция Швимер, която стартира през есента на 2013 г., в момента се разработва. Тя ще покаже и ще разпредели произведения на визуални артисти в областта на фотожурналистиката, насърчаване на по-прост подход в един сложен свят: какво има зад фасадите? Какво кара нашето ежедневие да работи?

Основана и редактирана от Свен Егърс, Сибил Hofter и Малгожата Пливацка; Агенцията има местни редакций в Берлин, София и Шанхай (от 6 май). Тази есен ще отвори нов в Хайлброн в сътрудничество с един местен вестник.

Концепция на творбата
City Desk Sofia е проект на Agentur Schwimmer, който има за цел да създаде съвместен портрет на софийското общество и неговите вътрешни функционалности без пулверизирани теми чрез „обективност“, но подкрепени с официални доказателства: твърди факти, които определят нестабилността на частните (или групови) действия.
Постигането на тази цел става чрез работата на фотографи, които се интересуват от темата и имат за цел развитието на изображението като свободностояща частица, а също така вмъкването ѝ в по-голям поток или диалог на изображения; по този начин се развиват визуални езици, които са отвъд нашия ежедневен опит.
Нашата съвременна реалност е пренаситена с трилиони записи на данни, обикновено наричани „снимки“.  Но какво са тези снимки? Покрай разделението на жанровете, в момента фотографското изображение е разложено на определени схеми в съответствие  и едновременно със  специфични икономии на изображението. Дори и фото-изкуството има тенденция за намаляване на схеми и формални дискусии за да се оттегли от интегралното си въвличане с показаните субекти; тоест подходът на проекта следва неограничения ентусиазъм за да разберем повече за социалната механика: да се открият веригите на доставки на обществото.


Информацията за уъркшоп

---en---
The Water Tower Art Fest calls for participants for an Agentur Schwimmer (www.agentur-schwimmer.de) project. Photographers, artists and anyone interested will become local correspondents.

The Berlin based art project Agentur Schwimmer opens a temporary regional office with local correspondents from June 24th in Sofia (The project aims to last 10 days: until July 4th).

The local correspondents work on a multidimensional, fragmented picture of political, social, economic and administrative processes in Sofia and Bulgaria in general.

The project: Introduction of Agentur Schwimmer and the local correspondents network on June 24th at 18:00h in Atelier Plastelin, Tsar Samuil 48. Further meetings will be arranged according to the particular needs of the photographers and their projects.

  • Working language: English.
  • Materials needed: Any photographic camera in working conditions.
  • No previous education required.
  • No age restriction.

Contacts:

---bg---
Водна Кула Арт Фест кани желаещи да участват в проекта на Агенция Швимер (www.agentur-schwimmer.de). Могат да участват фотографи, творци и всички, проявяващи интерес, могат да се превърнат в местни кореспонденти.

Берлинската агенция Швимер (Agentur Schwimmer или в превод – агенция на плувците) открива временен регионален офис с местни кореспонденти в София, от 24 юни до 04 юли.

Местните кореспонденти ще работят над отразяването на една многоизмерна, фрагментирана картина на политическите, социалните, икономическите и административни процеси в София и България като цяло.

Представяне на Агенция Швимер и мрежата от местни кореспонденти:
24 юни в 18:00 часа в Ателие Пластелин, ул. Цар Самуил 48.

Структура на проекта: Въведение – представяне на Агенция Швимер, Запознаване на участниците, конкретизиране на фокуса (специални интереси и умения) и структуриране на дейностите в зависимост от разнообразните приоритети.Индивидуални срещи с участниците за допълнителни уточнения се допускат по всяко време след предварителна уговорка с организаторите на проекта.

  • Работен език: Английски.
  • Необходими материали: работеща фото камера.
  • Няма ограничения за възраст и образование.

Контакти:

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Вашето мнение: