documenta 14 Sofia Underground - International Performance Art Festival Atelie Plastelin

Sofia Underground 2017 – Overground Satellite event:
“Изчертаване на линия през ландшафта (Част 2: На пътя) - публично пространство”, Никил Чопра (Индия)

- - - - -
Никил Чопра току-що завърши 60-часовото си представление за Документа 14 в Атина. В един магазин на ул. Archemedeous 15, той направи морски пейзажи, използвайки кал и вода. Това беше Част I на продължителния пърформанс "Изчертаване на линия през ландшафта".
След като излезе от калното море, Никил Чопра пристъпи към част 2 на пърформанса. Този път ще пътува по цяла Европа от Атина до Касел от 13 май до 8 юни 2017 г. Той ще постави мобилната си стая на градски площади, в изоставени селища и сред природата, спирайки на всяко място, за да направи рисунки по стените на палатката си. Всяко място също така представя себе си с оригинална песен, която се пее на предварително записана мелодия. Всяко място предлага ново сътрудничество с местни художници.
Никил ще завърши пътуването си в Касел на платформата на старата гара със серия от големи рисунки, които ще бъдат зашити заедно и обвити, за да се създаде една непрекъсната панорамна рисунка.

Докато търси общото между нас чрез езика на изкуството, въпросът, чийто отговор търси, е: "Дали в своя номадски модус пърформансът ще реализира своя потенциал да трансформира пространствата, местата, хората и себе си? Отговорът е в самия миг. "

- - - - -
Артистичната практика на Никил Чопра (р.1974) варира между изкуство на живо, театър, живопис, фотография, скулптура и инсталации.Неговите изпълнения, до голяма степен импровизирани, се занимават с въпроси като идентичността, ролята на автобиографията, поза и автопортрети, отразяват процесите на трансформация и ролята на продължителния пърформанс.

- - - - -
Сътрудничества/включвания в пърформансите в
- София - YvesO
- Горна Липница - Мадави Гор и Яна Препелух
- Будапеща - Иван Ангелус и Академията за съвременен танц в Будапеща


КОГА: 21 и 22 май 2017, неделя-понеделник
КЪДЕ: в София пърформансът ще се бъде реализиран в пространството на паркомястото пред Ателие Пластелин (ул. Цар Симеон 48).
Проектът е подкрепен от documenta 14, Piramal Art Foundation, Payal и Anurag Khanna, Galleria Continua и Chatterjee & Lal

Партньори по проекта - University of Ioannina, Department of Fine Art; Tsarino Foundation; Sofia Underground Performance Art Festival; Atelie Plastelin, Sofia; Old School Art Residency, Gorna Lipnitsa; Tancskola, Budapest; Bridgeguard Residency, Sturovo; Apart Collective, Bratislava.


- - -
Костюми - Лоиз Браганца
Декор - Арадана Сет
Филм - Софи Уинквист
Автор на песента - Гаутам Шарма
Музика - Ранджит Арапуркал
Шофьор - Стивън Фрик
Документация - Мадхави Гор
Асистент по проекта - Шайра Секейра* * *
* * *

Sofia Underground 2017 – Overground Sattelite event:

Drawing a Line through Landscape (Part 2: On the Road) - public space durational performance, Nikhil Chopra (IN)
- - - - -
Nikhil Chopra has just completed his 60 hours long performance for documenta 14 in Athens. Enclosed in a shop on Archemedeous 15 he made drawings of the endless sea using mud and water as his medium. This was Part I of the durational performance “Drawing a Line through Landscape’.
After emerging from the muddy sea, Nikhil Chopra takes on Part 2 of the performance. This time he will make his way by road through Europe from Athens to Kassel from the 13th of May to the 8th of June 2017. He will pitch his mobile room in city squares, abandoned villages and the wilderness, stopping at each location to make drawings on the walls of his tent. Each location also presents it self with an original song that is sung to a prerecorded tune. Each location offers new collaborations with local and home-based artists.
Eventually Nikhil will end in Kassel on the platform of the old Hauptbahnhof with a series of large drawings that will be sewn together and draped to create one continuous panoramic drawing.

While searching for what we all have in common and art being a language that connects us all, the question that he is in search of is, “In the mode of a nomad, will performance realize its potential to transform; spaces, places, people and the self? The answer lies in the moment.”


- - - -
Collaborations / Performance interventions in:
- Sofia by YvesO
- Gorna Lipnitsa by Madhavi Gore and Jana Prepeluh
- Budapest by Ivan Angelus and Budapest Contemporary Dance Academy

WHEN: 21 and 22 May 2017, Sunday-Monday
WHERE: In Sofia the performance will take place at the parking space in front of Atelie Plastelin (48 Tsar Simeon Str).


Project Supported by dOCUMENTA 14, Piramal Art Foundation, Payal and Anurag Khanna, Galleria Continua and Chatterjee & Lal

Project Partners - University of Ioannina, Department of Fine Art; Tsarino Foundation; Sofia Underground Performance Art Festival; Atelie Plastelin, Sofia; Old School Art Residency, Gorna Lipnitsa; Tancskola, Budapest; Bridgeguard Residency, Sturovo; Apart Collective, Bratislava.


- - - - -
other credits:
Costume Design - Loise Braganza
Set Design - Aradhana Seth
Film - Sophie Winqvist
Song Writer - Gautam Sharma
Music - Ranjit Arapurkal
Driver - Stephen Frick
Documentation - Madhavi Gore
Project Assistant - Shaira Sequeira

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Вашето мнение: