SU17 - Overground Satellite - Neja Tomšič / Tea for Five

Sofia Underground 2017 - Overground Satellite event:

" Чай за петима: Опиумни кораби", Нейа Томшич (Словения)Експериментална изложба и пърформативно есе за историята на търговията с чай и опиум


- - - -
"Чай за петима: Опиумни кораби" е визуално есе, с което се обединяват ръчно рисувана керамика и пърформанс лекция – чаена церемония, по време на която художничката разказва историята на китайско-американските и британските отношения чрез разкази за пет кораба, участвали в търговията с чай и опиум. Историята на опиумния флот не само документира тази конкретна епоха, но също така хвърля светлина върху последиците от нея и разбирането за политическия свят днес.
> Година на създаване: 2017
> Последно представяно в Ziferblat, Любляна и на 33-ия Зимен фестивал в Сараево.


- - - -
Нейа Томшич е визуален художник, поет и писател от Любляна, Словения. След като завършва живопис в Академията за изящни изкуства в Любляна, тя изучава документално кино и сродни практики в контекста на съвременното изкуство, особено белгийския постколониализъм, като част от докторска програма по философия и теория на визуалната култура във Факултета по хуманитарни науки в Копер. Тя е съосновател на Музея на преходното изкуство (MOTA) в Любляна, където работи от 2009 г. насам.


Дата: 21 май 2017, неделя
Място: Ателие Пластелин , ул. "Цар Симеон" 48
Начало (три пъти): 15:00 / 17:00 / 19:00 часа
Език: английски
Продължителност: 60 мин.

! Местата за присъствие на пърформанса са ограничени. Моля резервирайте предварително своето място на имейл адрес: neja.tomsic [at] gmail.com* * *
* * *

Sofia Underground 2017 - Overground Satellite event:

TEA FOR FIVE: OPIUM SHIPS. Neja Tomšič (SI)

An experiential exhibition and performative essay on the history of tea and opium trade.


- - - -
Tea for five: The Opium Ships is a visual essay joining hand painted ceramics and a performative lecture - a tea ceremony, during which the artist narrates the history of Chino- American and British relations through narratives of five ships that were involved in the opium and tea trade. The history of the opium fleet does not only document this particular era, it also sheds light on its consequences and the understanding of the political world today.
> Year of creation: 2017
> Previously shown in Ziferblat, Ljubljana and at the 33rd Sarajevo Winter Festival in Sarajevo.

- - - -
Neja Tomšič is a visual artist, poet and writer from Ljubljana, Slovenia. After graduating in painting at the Academy of Fine Arts in Ljubljana, she studied documentary cinema and related practices in the contemporary art context, especially the Belgian post-colonialism, as part of a PhD program in Philosophy and Visual Culture Theory at the Faculty of Humanities in Koper. She is co-founder of the Museum of Transitory Art (MOTA) in Ljubljana, where she has been working since 2009.

Date: 21 May 2017 (Sunday)
Location: Atelie Plastelin (48 Tsar Simeon Street)
Start (3 times): 15:00 / 17:00 / 19:00
Language: English
Length: 60 min.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Вашето мнение: